توقعات یک رهبر

سطح توقع خود از دیگران را بالا ببرید

به عنوان یک رهبر باید توقعات خود از افراد خود را به خوبی شناسایی کنید و دیگران را نسبت به این توقعات مسئول و متعهد سازید.

رهبران موفق، از دیگران توقعات بالایی دارند.

رهبری و تعهد

رهبری و تعهد برای توضیحات در مورد رهبری و تعهد ایزو 9001 متن زیر را ملاحظه فرمایید.: مدیریت ارشد باید از طریق موارد زير رهبری و تعهد خود را در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را اثبات نمايد،: الف) پاسخگویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ ب) حصول اطمینان از …