ISO /TS 29001:2010

ISO /TS 29001:2010: مفاله زیر اطلاعاتی را در مورد ایزو 29001 ارائه مینماید,با ما همراه باشید. ISO /TS 29001: 2010  سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های تولید و عرضه خدمات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد در نتیجه مشارکت ایزو و صنعت نفت …

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO در این بخش اطلاعاتی در رابطه با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ارائه شده است: دامنه کاربرد استاندارد ISO/TS 29001:2010 کلیه سازمانهای فعال در زنجیره تامین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل : 1 )تولیدکنندگان تجهیزات و مواد صنایع باال دستی و پایین دستی نفت، گاز و …

ایزو TS29001

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67 مواد، تجهیزات و سازه های در یابی برای صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردید. باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی …