ایزو 26000 چیست؟

 ایزو 26000 چیست؟  ایزو 26000 چیست؟با ما همراه بمانید: استاندارد های مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایزو26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند: ♦ مسئولیت یک سازمان از تاثیرات تصمیمات و فعالیت های خود بر جامعه و محیط از طریق رفتاری شفاف و اخلاقی ، سازمان های واقع در هر …