ایزو 13485:2016 (تجهیزات پزشکی)

ایزو 13485:2016 ایزو 13485:2016 (تجهیزات پزشکی) الزامات سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کند که در آن سازمان نیاز به نشان دادن توانایی خود در ارائه تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط دارد که به طور مداوم با مشتری و الزامات قانونی قابل اجرا مطابقت دارد. چنین سازمان هایی می توانند …