ایزو 10018:2012

ایزو 10018:2012 چیست؟ ایزو 10018:2012 را در متن زیر دنبال بفرمایید: مدیریت کیفیت راهنمایی برای شایستگی و مشارکت کارکنان ISO 10018 2012_Quality_management_Guidelines_on_people_involvement_and_competence ایزو 10018 راهنمایی برای درگیر کردن و تعامل بیشتر کارکنان با سیستم مدیریت کیفیت سازمان می باشد، استقرار این ایزو منجر به افزایش مشارکت و شایستگی کارکنان و …

ایزو 10018:2012

ایزو 10018:2012 جهت اطلاع از ایزو 10018:2012 متن ذیل را دنبال کنید؛   مدیریت کیفیت راهنمایی برای شایستگی و مشارکت کارکنان ISO 10018 _2012_Quality_management_Guidelines_on_people_involvement_and_competence دو تعریف کلیدی در ایزو 10018 که در عنوان این ایزو هم آمده به شرح زیر هستند: “Competence” defined as the “ability to apply knowledge and …