نقش ایزو 10015 در فرایند آموزش

نقش ایزو 10015 در فرایند آموزش ایزو 10015 فرایند آموزشی خوبی را تدارک می بیند و به سازمان ها در برنامه ریزی و ارزشیابی اثربخش آموزش بطور نظام یافته کمک می کند. علاوه بر این با مدیریت بهتر سرمایه انسانی، خدمات و محصولات مناسب تری ارائه شده که موجب رضایتمندی …