منت ایزو 10012

دانلود متن ایزو 10012 يك سيستم اثربخش مديريت اندازه گيري اطمينان مي دهد كه تجهيزات اندازه گيري و فرآيندهاي اندازه گيري براي استفاده موردنظر خود مناسب اند، و اين در تحقق اهداف كيفيت محصول و مديريت كردن ريسك نتايج اندازه گيري نادرست حائز اهميت است. هدف سيستم مديريت اندازه گيري، مديريت …