ایزو 10006

ایزو 10006: ISO 10006:2017   دستورالعمل هایی برای استفاده از مدیریت کیفیت در پروژه ها می دهد. این در سازمان هایی که در پروژه های مختلف پیچیده، کوچک یا بزرگ، کوتاه مدت یا طولانی مدت مشغول هستند و به عنوان یک پروژه فردی به عنوان بخشی از یک برنامه یا مجموعه …