ایزو و گواهینامه

ایزو و گواهینامه مطلب زیر با عنوان ایزو و گواهینامه اطلاعاتی را در مورد استانداردهای ایزو و آفت های آن یاداور می شود. آیا استفاده از سیستم استانداردهای ایزو مهم تر است یا گواهینامه؟؟؟؟؟ گواهینامه ایزو محوری صحیح است یا سیستم محوری؟؟؟ آیا همه ی تلاش ها در سازمان ها …