گواهی ایزو معتبر و تقلبی

بر اساس اخبار واصله و همچنین اخبار موجود در صفحه اول پرتابل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،www.isiri.org، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران اقدام به ساماندهی شرکت های گواهی کننده خارجی نموده است. بر این اساس می بایست تمامی نهادهای صدور گواهی معتبر که دارای اعتباربخشی عضو نهاد بین المللی …