مدیریت پروژه

مفهوم مدیریت پروژه: مدیریت پروژه، دانش و مهارت بکارگیری تمامی اجزای در اختیار، هرچند کم یا زیاد، رو به رو شدن با محدودیت های موجود و ایجاد توازن میان داشته ها و نداشته ها، ایجاد یک ارتباط قوی میان اجزای پروژه و از همه مهم تر میان ذینفعان به جهت …

ایزو 21500

ایزو 21500: ISO 21500:2012  راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان های دولتی، خصوصی و یا جامعه، و برای هر نوع پروژه بدون در نظر گرفتن پیچیدگی، اندازه و مدت آن، مورد استفاده قرار گیرد. ایزو 21500: 2012 توصیف سطح …

ایزو 10006

ایزو 10006: ISO 10006:2017   دستورالعمل هایی برای استفاده از مدیریت کیفیت در پروژه ها می دهد. این در سازمان هایی که در پروژه های مختلف پیچیده، کوچک یا بزرگ، کوتاه مدت یا طولانی مدت مشغول هستند و به عنوان یک پروژه فردی به عنوان بخشی از یک برنامه یا مجموعه …