ایزو معتبر

ایزو ی معتبر: برای اطلاعات در مورد گواهینامه ایزو معتبر متن زیر را مورد توجه قرار دهید: اگر بگوییم شاید چالش بر انگیز ترین مبحث در زمینه استانداردهای ایزو و سیستمهای مدیریتی گواهینامه های معتبر و جعلی است،به جد اشتباه نکردیم. متاسفانه گاهی اوقات خود ما به عنوان کارفرما به …

شرکت های مشاور ایزو

تا بحال اندیشیده اید که رسالت شرکت مشاور ایزو چیست؟؟؟؟ آیا پیاده سازی سیستم درخواستی است؟؟؟؟ آیا آموزش استاندارد درخواستی است؟؟؟؟ آیا ارائه خدمات مشاوره در جهت ارتقای فرایندهای سازمان و فرهنگ سازمان است؟؟؟؟ آیا دلالی گواهینامه جعلی ایزو است؟؟؟؟ آیا حرافی است؟؟؟؟ جالب است بدانید که در پایش انجام …