ایزو 25000

ایزو25000: کیفیت محصول، همراه با کیفیت فرایند، امروزه یکی از مهمترین جنبه های توسعه نرم افزار می باشد. به همین دلیل، استانداردهای ISO / IEC 25000 – الزامات و ارزیابی کیفیت سیستم و نرم افزار (SQuaRE) در حال توسعه است. بعضی از مهمترین استانداردهای این مجموعه در حال حاضر منتشر …