انتشار نوع آوری

نو آوری چگونه منتشر می شود مدل تسلا مزیت نسبی: آیا بهتر از محصولاتی است که جایگزین آنها می شود؟ مناسب تر از دیدگاه محیطی زیستی ارزانتر در مسافت های طولانی اما بسیار گرانتر سازگاری : آیا با ارزش و تجارب فعلی سازگاری و تطابق دارد؟ شما همانگونه رانندگی می …