ایزو 15189

ایزو 15189: ISO 15189  آزمایشگاه های پزشکی – مورد نیاز برای کیفیت و شایستگی یک استاندارد بین المللی که الزامات سیستم مدیریت کیفیت خاص به آزمایشگاه های پزشکی مشخص می کند. استاندارد توسط کمیته فنی استاندارد بین المللی استاندارد 212 (ISO / TC 212) توسعه یافته است. ISO / TC …