عملیات تجاری سازی

در عملیات تجاری سازی 1-تولید ایده برخی از این روش های معمول تولید ایده عبارتند از: ◊بررسی نیازهای مصرف کنندگان در جوامع گوناگون ◊ بررسی محصولهای رقبای مهم تجاری ◊ بازدید از نمایشگاه¬های صنعتی و تجاری برای رصد فناوری¬های نو ◊ بازدید از مراکز تولیدی رقیب ◊ جذب نخبگان و …