چگونه رهبری ایده آل باشیم؟

چگونه رهبری ایده آل باشیم؟   ارتباط: بدون آن تنها سفر می کنید -ما اگر حتی نخواهیم رهبر یک کشور یا مدیر یک شرکت باشیم باز هم بایستی توانای ایجاد ارتباط با دیگران را داشته باشیم. موفقیت در بسیاری از امور از جمله ازدواج، کار، حرفه و روابط شخصی ما …