چگونه رهبری ایده آل باشیم؟

چگونه رهبری ایده آل باشیم؟ (بخش دوم)     جذبه: تأثیر اول می تواند معامله را جوش دهد ما همه فکر می کنیم که جذبه داشتن یک ویژگی مادرزادی است که در همه وجود ندارد اما اینگونه نیست و جذبه یا توانایی جذب کردن را نیز میتوان مانند سایر ویژگیهای …