رویکردهای ایجاد شایستگی رهبری درمدیران

رویکردهای ایجاد شایستگی رهبری درمدیران رویکردهای ایجاد شایستگی رهبری درمدیران را در متن زیر مطالعه بفرمایید: (ایجادحس اعتماد وپیروی در افراد) ♦مهمترین بخش در شایستگی رهبری در مدیران این است که فردی باشید که بخواهید دیگران آن را دنبال کنند. هر حرکتی که شما در یک تشکیلات سازمان یافته انجام …