علل ایجاد سوانح

علل ایجاد سوانح و اندازه گیری میزان و شدت آن ها         قبل از ذکر علل ایجاد تصادفات و سوانح باید گفت که هر سانحه ای منجر به ایجاد تلفات و خسارات و ضایعه های انسانی نمی شود،چه بسا روزانه تصادفاتی در کارخانجات اتفاق افتد و باعث …