ايمني كار در ارتفاع

ايمني كار در ارتفاع – جهت جلوگيري از سقوط افراد در اطراف و گوشه هاي نمايان سقف ها و ديوارهاي باز، سكوهاي كار، سقف هاي موقت يا ساير محل هاي كار و تردد كارگران بايستي نرده استاندارد تعبيه گردد. – نرده هاي استاندارد بايستي در مكا نهايي كه از سطح …