مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو     استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: 1. ISO/PAS (Publicly Available Specification) 2. ISO/TR (Technical Report) 3. ISO/TS (Technical Specification) 4. IS (International Standard) روال تدوین استانداردها در ایزو ،روال تدوین استانداردها به این صورت است که استانداردها توسط کشورهای عضو …