ايده هاي باكينگهام

ايده هاي باكينگهام متن زیر در مورد ايده هاي باكينگهام مطالبی ارائه می کند:     مارکوس باکینگهام او یک محقق انگلیسی 52 ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر ارشد …