گاهی وقت‌ها هیچ کاری نکنید

گاهی وقت‌ها هیچ کاری نکنید گاهی وقت‌ها هیچ کاری نکنید و روال خود را پیش بگیرید: هنر “بی عملی” ما در دنیای شلوغی زندگی می کنیم و نوعی باور در ما وجود دارد که همیشه باید کاری کرد و دست روی دست گذاشتن کاری خطاست،به همین خاطر مدام در حال انجام …