اهمیت مدیریت در سازمان

اهمیت مدیریت در سازمان اهمیت مدیریت در سازمان  به حدی است : که در هنگام مواجهه با بحران رهبری بنیان گزاران واحد های بازرگانی و صنعتی با جذب مدیران توانمند زمینه را برای آغاز دوره تکامل بعدی یعنی رشد از طریق هدایت فراهم می آورند. بعضی معتقدند که خود کارکنان …