مهندسی فروش

اهرم های روانی در مهندسی فروش: برای رسیدن به اهداف مهندسی فروش، نیاز به برخی اهرمهای روانی و تکنیکی است که بایستی این ذهنیتها در شرکت جاری باشد و هم مدیریت و هم کارکنان را در گیر کند. 1صبر وشکیبایی : برای فعالیتهای مهندسی فروش باید مدت زمان بیشتری از …

مهندسی فروش

اهرم های روانی در مهندسی فروش برای رسیدن به اهداف مهندسی فروش، نیاز به برخی اهرمهای روانی و تکنیکی است که بایستی این ذهنیتها در شرکت جاری باشد و هم مدیریت و هم کارکنان را در گیر کند. 1صبر وشکیبایی : برای فعالیتهای مهندسی فروش باید مدت زمان بیشتری از …