اهداف کیفیت

گامهای اجرایی ایزو 9001:2015  اهداف کیفیت و طرحریزی جهت دستیابی به آنها – سازمان باید اهداف کیفیت را در وظایف، سطوح و فرایندهای مرتبط مورد لزوم براي سيستم مديريت كيفيت ايجاد نمايد. اهداف کیفیت باید: 1) با خط مشی کیفیت سازگار باشد. 2) قابل اندازه گیری باشد. 3) الزامات کاربردی …