اهداف کوتاه مدت

اهداف کوتاه مدت  اهداف کوتاه مدت هر سازمان بر مبنای ماموریت ها و اهداف بلند مدت آن تدوین می شوند .سازمان ها باید هدف های خود را در قالب بیانیه ای روشن، معرفی کنند به طوری که بتوان اهداف مذکور را به منزله زیربنای سایر برنامه ریزی ه ا در …