عملکرد،اهداف و استاندارد ها

عملکرد،اهداف و استاندارد ها عملکرد،اهداف و استاندارد ها :مقایسه عملکرد ها با اهداف و استاندارد ها  معمولا برای مقایسه عملکرد ها و نتایج عملیات انجام شده با اهداف و معیار های تعیین شده از روش های آماری و شاخصهای کمی نظیر میزان درآمد وضعیت هزینهه ، نرخ تولید و روند …