اهداف سیستم مدیریت ایمنی غذایی

اهداف سیستم مدیریت ایمنی غذایی اهداف سیستم مدیریت ایمنی غذایی به شرح ذیل است: الزامات سيستم مديريت كيفيت و سیستم مدیریت ایمنی غذا بدین نحو مشخص و پياده گرديده است كه اهداف ذيل را محقق سازد: الف-در وهله اول توانايي سازمان در فراهم آوردن مداوم محصول به نحوي كه الزامات …