تراژدی خوشبختی گم شده

تراژدی خوشبختی گم شده تراژدی خوشبختی گم شده را در متن ذیل دنبال بفرمایید:   گزینه ها پیش روی ما وقتی جوان هستیم (بیست و پنج سال اول زندگی) دنیایی از گزینه ها پیش روی ما وجود دارد. می خواهیم فضا نورد شویم پول دار شویم. همسری فوق العاده داشته …