نکات کلیدی برای آماده سازی سخنرانی

نکات کلیدی برای آماده سازی سخنرانی       راحت باشیدوساده صحبت کنید شما و پیامتان در واقع یک چیز هستید!اگر مخاطبان شخصیت شما را به عنوان سخنران باور نداشته باشند، در مقابل پیامتان مقاومت می کنند و به آن گوش نمی دهند؛ به همین سادگی،بی شک زبان بدن و …