اهداف برنامه ریزی جانشینی مدیریت

اهداف برنامه ریزی جانشینی مدیریت محیط پویایی سازمان های امروزی نیازمند آنست که جانشینی مدیریت در قالب یک فرایند فعال و مستمر به وجود آید و با برنامه های مدیریت استراتژیک سازمان وحدت و یکپارچگی پیدا کند.   در این راستا برنامه ریزی جانشینی با اهداف زیر می باید تحقق …