کارکنان بد قِلق

کارکنان بد قِلق و روش مدیریت آن‌ها کارکنان بد قِلق و روش مدیریت آن‌ها را در متن زیر دیدن بفرمایید: ♦کارکنان بد قلق (Difficult Employees) همه جا هستند،شما به عنوان مدیر در هر محیط کاری، وظیفه مدیریت کارکنان بد قلق و کارکنان سخت را بر عهده دارید،مدیریت این دسته از …

کارکنان بد قلق

کارکنان بد قلق (Difficult Employees) شما به عنوان مدیر در هر محیط کاری، وظیفه مدیریت کارکنان بد قلق و کارکنان سخت را بر عهده دارید. مدیریت این دسته از کارکنان دشوارتر از کارکنان دیگر است. اگر از انواع این دسته از کارکنان آگاه باشیم، بهتر می‌توانیم روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت …

توانایی تغییر

توانایی تغییر       انیشتین می گوید: بهترین معیار سنجش هوش افراد، توانایی تغییر آنهاست امروزه یکی از روشهای سنجش افراد ارزیابی میزان تغییراتی است که وی توانسته است در خود ایجاد نماید.در زمان مصاحبه به این فاکتور اهمیت بدهید و کارکنانی را استخدام نمایید که در این خصوص …