انگ‌ بی‌درنگ

انگ‌ بی‌درنگ انگ‌ بی‌درنگ را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     “انگ بی‌درنگ” نوعی سوگیری شناختی است که فرد در توضیح و قضاوت رفتار دیگران بر شخصیت و ویژگی‌های ذاتی آنها بیش از اندازه تاکید می‌کند و عوامل محیطی و شرایطی را که آن فرد در آن …