مهم ترین علت شکست ما انسانها چیست؟

مهم ترین علت شکست ما انسانها چیست؟ مهم ترین علت شکست ما انسانها چیست؟ با ما همراه باشید:     انسان ها به هزار دلیل، هزار بار شکست نمی خورند،آنها «به یک دلیل، هزار بار شکست می خورند»مثال در زندگی فردی که در سه ازدواج پیاپی جدا می شود،جداییش در …