اهداف و انگيزه‌هاي مميزي

اهداف و انگيزه‌هاي مميزي برای مطالعه در مورد اهداف و انگيزه‌هاي مميزي متن زیر را ملاحظه نمایید.: تعيين تطابق يا عدم تطابق فعاليت ها در يك سيستم كيفيت با ويژگي هاي مشخص و تعيين شده تعيين ميزان اثربخشي فعاليت هاي برنامه ريزي و اجرا شده يك سيستم كيفيت، در برآوردن اهداف …