انواع مصاحبه

انواع مصاحبه 1. مصاحبه غيرهدايتی در اين نوع مصاحبه هيچ چارچوب ويژه ای براي اجرای مصاحبه وجود ندارد،مصاحبه گر مختار است موضوع بحث را به هر سویی بكشاند و سؤالاتی از مصاحبه شونده بنماید در اين شيوه مصاحبه گر نكات موردنظر را همچنان كه مصاحبه پيش می رود انتخاب می …