فرهنگ سازمانی

  فرهنگ سازمانی   ۸ نوع فرهنگ سازمانی براساس موضع‌گیری سازمان‌ها نسبت به دو مقوله «تعاملات افراد» و «واکنش نسبت به تغییر»، هشت سبک فرهنگی شناسایی شده است که هم در مورد سازمان‌ها کاربرد دارد و هم در مورد رهبران به صورت مجزا. طی ۲۰ سال گذشته، محققان در شرکت …