انواع جلسات کدامند؟

مدیریت جلسه انواع جلسات کدامند؟ مدیریت جلسه انواع جلسات کدامند؟با ما همراه بمانید: دويل‌ و استراوس‌ جلسات‌ را به‌ ۴ نوع‌ زير تقسيم‌ می كنند: 1) جلسه‌ حل‌ مساله آنچه‌ اهميت‌ دارد اين است‌ كه‌ وضعيت‌ موجود بايد تغيير يابد،تا تمايل تغيير نباشد، مشكل‌ حل‌ نمی شود. جلسه‌ حل‌ مساله‌ …