تهیه بودجه

تهیه بودجه سر آغاز تهیه بودجه عملیاتی است و فروش پیش بینی شده تقریبا” روی کلیه ارقام حاضر در بودجه تاثیر می گذارد . روشهای متداول تهیه بودجه فروش شامل : الف – استفاده از تکنیکهای آماری بر مبنای تحلیلهای مربوط به شرایط عمومی بازار ، اوضاع اقتصادی و شرایط …