بدبینی سازمانی (Organizational Cynicism)

بدبینی سازمانی (Organizational Cynicism)     مبحث بدبینی سازمانی اخيرا مبحث بدبینی سازمانی، به ویژه در زمینه رفتار سازمانی توجه زیادی را جلب کرده است و در حال حاضر، مطالعات تجربی و نظری زیادی در زمینه بدبینی سازمانی و عوامل سازمانی و مدیریتی مربوط به آن انجام گرفته است بدبین …