انواع ایزو

انواع ایزو تاکنون استانداردهای بسیار زیاد و متنوعی در جهان طراحی گردیده اند.سهم بسیار زیادی از این استانداردها متعلق به International Organization for Standardization سازمان جهانی استاندارد (ISO)میباشد. شاید درحدود چند صد هزار استاندارد توسط سازمان مذکور طراحی گردیده است. تعداد محدودی از این استانداردها نیز درون کشور ما رواج …