سبک رهبری اثر بخش

سبک رهبری اثر بخش متن زیر مواردی ریز را سبک رهبری اثر بخش نمایش می دهد:     مقدمتا لازم به ذکر است که سبک رهبری مدیران تابعی است از شناخت آنان از انسان و ماهیت وجودی انسان،طبیعی است که اگر انسان را موجودی تنبل،تن پرور و فاقد حس مسئولیت …