یک انسان خردگرا چه ویژگی هایی دارد؟

یک انسان خردگرا چه ویژگی هایی دارد؟   کارل پوپر معتقد است: ” یک خردگرا شخصی است که برای او یادگیری از اثبات حقانیت خود مهم تر است، کسی که مایل به یادگیری از دیگران است، نه فقط با مصادره عقاید دیگران بلکه با اجازه رضایتمندانه به دیگران برای نقد …