اول انديشه سپس گفتار

اول انديشه سپس گفتار   مدیران عالی پيش از سخن گفتن فكر مي کنند. انديشيدن پيش از سخن گفتن به معناي تقليد از الگوها و حرکات آهسته، ملال آور و خسته کننده در سخنراني ها نيست. بلکه اندیشیدن به آنچه که قرار است به عنوان یک مدیر بگویید و تاثیری …

ویژگیهای افرادی که در مسیر تحقق استراتژی قدم بر می دارند

ویژگیهای افرادی که در مسیر تحقق استراتژی قدم بر می دارند ویژگیهای افرادی که در مسیر تحقق استراتژی قدم بر می دارند را می توانید در     دیوید کالیس، استاد دانشگاه هاروارد پاسخ می‌دهد: علاقه‌مندی: حساس بودن به آنچه که در واحد، شرکت، صنعت و محیط کسب و کار …