ایزو 9001:2015

بندهای ایزو 9001:2015 بندهای ایزو 9001:2015 را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: 7_پشتیبانی: 7_1) منابع: 7_1_1) کلیات 7_1_2) کارکنان 7_1_3) زیر ساخت 7_1_4) محیط عملیات فرآیند ها 7_1_5) منابع پایش و اندازه گیری: 7_1_5_1) کلیات 7_1_5_2) قابلیت ردیابی اندازه گیری 7_1_6) دانش سازمانی قسمت پنجم 7_ پشتیبانی: 7_2)شایستگی …

علل ایجاد سوانح

علل ایجاد سوانح و اندازه گیری میزان و شدت آن ها         قبل از ذکر علل ایجاد تصادفات و سوانح باید گفت که هر سانحه ای منجر به ایجاد تلفات و خسارات و ضایعه های انسانی نمی شود،چه بسا روزانه تصادفاتی در کارخانجات اتفاق افتد و باعث …

ابزارها و روش های شش سيگما

ابزارها و روش های شش سيگما       اقدامات بهبود کيفيت گرچه روش ها و ابزارهای شش سيگما بسياری از ابزارهای آماری را که در ساير اقدامات بهبود کيفيت به کار گرفته است در برمی گيرد، اما بطور کلی همه اين ابزارها در قالب دو روش سيستماتيک پروژه ای …