پايش و اندازه گيري فرآيندها

پايش و اندازه گيري فرآيندها كليه فرآيندهاي سيستم مديريت يکپارچه  به منظور بررسي قابليت آنها در دستيابي به نتايج طرحريزي شده پايش گرديده و در صورت امكان اندازه گيري مي گردند. چگونگي پايش و اندازه گيري و نيز دوره هاي پايش و اندازه گيري مطابق جدول گزارش دهي انجام مي …