اندازه اتاقی که در آن فکر می کنید روی تصمیمات شما تاثیر می گذارد

اندازه اتاقی که در آن فکر می کنید روی تصمیمات شما تاثیر می گذارد: حتما تا حالا این جمله را زیاد شنیده اید:   خارج از چارچوب فکر کنید! معنی این جمله این است که پیش فرض ها و پیش دانسته ها را کنار بگذارید و مرزها را بشکنید،اما ظاهرا …