خود کارآمدی

خود کارآمدی   نظریه ی خود کارآمدی چنین بیان می کند که انگیزش و عملکرد به وسیله باور افراد کارآ درباره این که آن ها می توانند کارآمد باشند تعیین می گردد به عبارت دیگر، افرادی که دارای خود ـ کارآمدی بالا هستند چنین باور دارند که توانایی انجام وظایف …

فراتر از یک استارت آپ

فراتر از یک استارت آپ     کارمندانتان صاحب شرکت می شوند! در مطالبی که طی 11 قسمت در پست های قبلی این کانال در بیان مرگ بوروکراسی آورده شد نشان داد که سازمان های بزرگ و پیچیده به دلیل وجود فشارهای انباشته ناشی از بوروکراسی از زمان های گذشته …

سردرگمی‌های مدیران تازه کار!

سردرگمی‌های مدیران تازه کار!     ابتدای دوران مدیریت‌شان سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه‌کار در ابتدای دوران مدیریت‌شان کم و بیش مشابه است و تداوم یافتن این سردرگمی‌ها و ابهامات در بلند مدت می‌تواند به بهای عملکرد ضعیف و تصمیم‌گیری‌های مخربی تمام شود که در نهایت موجب برکناری مدیر تازه‌کار …